سوابق پژوهشی

 

سوابق علمی و پژوهشی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :
(( بررسی نظرات پژوهشگران علوم پزشکی کشور در خصوص ایجاد نمایه نامه پزشکی ))
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1374


عناوین پژوهشهای علمی

طرحهای تحقیقاتی :

- میزان دستیابی مراجعین به بخش مدلاین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اصل مقالات
موجود در آرشیو نشریات دانشگاه 
نحوه اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از منابع علمی 
- بررسی موانع موجود در ورزش دانش آموزان دختر مدارس متوسطه استان سیستان و بلوچستان 
وراهکارهای بهبود آن
- تحليل استنادي مقالات منتشره در مجله طبيب شرق طي سالهاي 82-88
- بررسی کیفیت خدمات انجام شده در کتابخانه های دانشگاه سیستان و بلوچستان . کتابداری و اطلاع رسانی ، شماره اول جلد هشتم ، پیاپی 29 ، بهار 1384 ص 84
- ارزشیابی منابع اینترنتی . مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال نهم شماره پیاپی 47 شهریور 1382 ص 125 .
نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به عملکرد کتابخانه های وابسته . طبیب شرق سال دوم شماره
سوم و چهارم پائیز و زمستان 1379 ص 65 .
- میزان دستیابی مراجعین به اصل مقالات موجود در آرشیو نشریات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان . طبیب شرق سال دوم شماره سوم و چهارم پائیز و زمستان 1379 ص 77 .
- بررسی نظرات پژوهشگران علوم پزشکی درباره ایجاد نمایه نامه پزشکی ایران طبیب شرق سال اول شماره سوم زمستان 1378 ص139

مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان " بررسی میزان همپوشانی مقالات تمام متن موجود درگوگل اسکولار و پایگاههای موجود در کتابخانه دیجیتال ملی پزشکی ایران" شماره طرح 2313 تاریخ تصویب:5/6/90 گزارش نهایی : اسفند1390

- مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان " تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجله طبیب شرق در طی سالهای 1381-1388 " شماره طرح: 2042 تاریخ تصویب : 26/2/89 گزارش نهایی: بهمن1389

ارائه مقاله تحت عنوان : ارزیابی 4 موتورجستجوی Pubmed,Sciencedirect,Googlescholar و جستجوی متمرکز Federated search کتابخانه ملی پزشکی دیجیتال ایران در انتخاب موثرترین جستجو با تاکید بر ادبیات پژوهش در زمینه اعتیاد(پیشگیری و درمان).9الی 11 اسفند ماه 1390 پنجمین کنگره سراسری اعتیاد (زاهدان)

ارائه مقاله تحت عنوان : ارزیابی 4 موتورجستجوی Pubmed,Sciencedirect,Googlescholar و جستجوی متمرکز Federated search کتابخانه ملی پزشکی دیجیتال ایران در انتخاب موثرترین جستجو با تاکید بر بررسی متون در زمینه ایمنی شناسی (آلرژی و ایمنی شناسی).3الی 5  اسفند ماه 1390 کنگره ایمونولوژی بیماریهای عفونی (زاهدان)


سوابق

محتوای مرتبط