سوابق شغلی

سوابق شغلی

وضعیت استخدامی : رسمی و عضو هیات علمی 

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومي دانشگاه

معاون پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی زاهدان

معاون پشتیبانی دانشگاه از75 تا 76

معاون دانشجویی دانشگاه

معاون پشتیبانی دانشگاه از85 تا آذر88

مديرآمار و فنآوري اطلاعات دانشگاه


سوابق

محتوای مرتبط