سوابق شغلی

تصاویری زیبا از طبیعت استان سیستان و بلوچستان
صفحه اصلی > سوابق شغلی 

سوابق شغلی

وضعیت استخدامی : رسمی و عضو هیات علمی 

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومي دانشگاه

معاون پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی زاهدان

معاون پشتیبانی دانشگاه از75 تا 76

معاون دانشجویی دانشگاه

معاون پشتیبانی دانشگاه از85 تا آذر88

مديرآمار و فنآوري اطلاعات دانشگاه

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کد پستی : 43463-98167